choco-1      choko-2

Акрил нүүртэй биет үсгэн хаяг.