habu-1      habu-2      habu-3

Акрил нүүртэй биет үсгэн хаяг болон урсдаг  LED гэрэл.