bluefin

2 талдаа асдаг төмөр болон акрил хийцийн самбар.